Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7851
Title: Giáo trình Đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Giáo trình;Xây dựng nhà nước pháp quyền;Đảng cầm quyền
Issue Date: 2020
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Gồm 4 chương: trình bày Lý luận chung về Đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền; kinh nghiệm của một số đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền trên thế giới; Đảng cộng sản cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
Description: 304tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7851
ISBN: 9786049624827
Appears in Collections:Giáo trìnhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.