Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7849
Title: Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin
Keywords: Giáo trình;Thời kì quá độ;Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa;Kinh tế chính trị học Mác - Lênin
Issue Date: 2009
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Khái quát chung về kinh tế học chính trị Mác-Lênin, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Description: 674tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7849
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169. giáo trình kinh tế học chính trị Mac - Lênin.pdf14.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.