Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7848
Title: Giáo trình kinh tế vi mô II
Authors: Phạm, Văn Minh
Keywords: Giáo trình;Kinh tế vi mô
Issue Date: 2013
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Cung cấp các kiến thức hiện đại và chuyên sâu về kinh tế vi mô ở trình độ đại học cho những người học. Cuốn sách là sự tiếp nối kiến thức cơ bản trong kinh tế vi mô I và phù hợp với chương trình đào tạo các lớp khối ngành kinh tế
Description: 323tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7848
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168. giáo trình kinh tế vĩ mô 2.pdf8.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.