Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7845
Title: Kinh tế học vi mô (Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)
Keywords: Giáo trình;Kinh tế học vi mô
Issue Date: 2013
Publisher: Giáo dục
Abstract: Cuốn sách đề cập đến tổng quan về kinh tế học vi mô; Cung - cầu; Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng, người sản xuất; Cạnh tranh và độc quyền; Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường; Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị trường
Description: 288tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7845
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165. kinh tế học vi mô.pdf5.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.