Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7842
Title: Giáo trình xã hội học môi trường
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Giáo trình;Môi trường;Xã hội học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu nhập môn xã hội học môi trường. Một số quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học môi trường. Những chủ đề cơ bản của xã hội học môi trường. Truyền thông môi trường. Môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và những vấn đề đặt ra.
Description: 228tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7842
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
162. giáo trình xã hội học môi trường.pdf6.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.