Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7840
Title: Giáo trình văn học trung đại Việt Nam (Tập 2)
Authors: Lã, Nhâm Thìn
Keywords: Giáo trình;Văn học trung đại;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Giáo dục
Abstract: Khái quát về văn học trung đại Việt Nam. Những đặc điểm và khuynh hướng văn học Việt Nam thế kỉ X - XVII. Nghiên cứu thơ Nôm Đường luật và Hồng Đức Quốc Âm thi tập, thể loại truyền kì và Truyền kì mạn lục, văn chương Nguyễn Trãi, văn chương Nguyễn Bỉnh Khiêm
Description: 400tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7840
ISBN: 9786040072238
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160. giáo trình văn học trung đại Viet Nam tap 2.pdf12.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.