Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7839
Title: Giáo trình văn học phương Tây
Authors: Lê, Huy Bắc
Keywords: Giáo trình;Văn học Phương tây
Issue Date: 2015
Publisher: Giáo dục
Abstract: Nghiên cứu nền văn học châu Âu từ thời kỳ Hi Lạp cổ đại, thời kỳ Phục hưng thế kỷ 15-16, văn học cổ điển, thời kỳ văn học ánh sáng thế kỷ 17-18, văn học lãng mạn và hiện thực thế kỷ 19 đến văn học hiện đại thế kỷ 20, cùng một số tác giả tiêu biểu của mỗi giai đoạn
Description: 248tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7839
ISBN: 9786040079008
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159. giáo trình văn học phương tây.pdf9.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.