Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7825
Title: Giáo trình tâm lí học đại cương
Authors: Nguyễn, Quang Uẩn
Keywords: Giáo trình;Tâm lí học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học, cơ sở sinh lí thần kinh của tâm lí, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức, hoạt động nhận thức, mặt tình cảm và ý chí của nhân cách...
Description: 173tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7825
ISBN: 9786045406397
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145. giáo trình tâm lý học đại cương.pdf5.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.