Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7819
Title: Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Authors: Vũ, Cao Đàm
Keywords: Giáo trình;Phương pháp luận;Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Description: 208tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7819
ISBN: 9786040037763
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139. giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa hoc.pdf5.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.