Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7813
Title: Giáo trình phân tích kinh doanh
Authors: Nguyễn, Văn Công
Keywords: Giáo trình;Kinh doanh;Phân tích
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh. Hướng dẫn phân tích hoạt động cung cấp, sản xuất, hoạt động tiêu thụ, đầu tư, tài chính. Phương thức đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi
Description: 348tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7813
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133. giáo trình phân tích kinh doanh.pdf12.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.