Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7811
Title: Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế
Authors: Hoàng, Khắc Nam
Keywords: Giáo trình;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế như chủ thể, quyền lực, hệ thống quốc tế, công cụ trong quan hệ quốc tế, các hình thức và tính chất chủ yếu của quan hệ quốc tế như xung đột và chiến tranh hay hợp tác và hội nhập,...
Description: 243tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7811
ISBN: 9786049615665
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130. giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế.pdf6.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.