Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7810
Title: Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học
Authors: Trần, Lê Bảo
Keywords: Giáo trình;Khu vực học;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giáo trình gồm hai phần, 10 chương: Phần 1: Khu vực học, trình bày đối tượng, nhiệm vụ, tình hình nghiên cứu khu vực học trên thế giới; cấu trúc, chức năng, sức mạnh của quốc gia; dân tộc và quốc gia, loại hình khu vực chính trị học so sánh phương Tây và phương Đông; Đông Á và khu vực học; Phần 2: Việt Nam học và Việt Nam học trong cách nhìn của thế giới.
Description: 288tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7810
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129. giáo trình nhập môn khu vực học và việt nam học.pdf9.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.