Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/781
Title: Vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong thực hiện bình đẳng giới ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Trịnh, Thị Huê
Advisor: Lê, Kim Việt
Keywords: Vai trò;Hệ thống chính trị;Cấp xã;Bình đẳng giới;Hoằng Hóa;Thanh Hóa
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài luận giải một số vấn đề lí luận và thực tiễn về BĐG và vai trò của hê thống chính trị cấp xã trong việc phát huy bình đẳng giới ở huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn hiện nay; khảo sát các văn bản về chủ trương chính sách và các tài liệu khác có liên quan đến đề tài nhằm đánh giá đúng thực trạng bình đẳng giới ở huyện Hoằng Hóa và vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong việc thực hiện bình đẳng giới; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân; đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cấp xã huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá trong việc phát huy bình đẳng giới giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/781
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thi Hue.pdf823.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.