Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7805
Title: Giáo trình ngữ dụng học
Authors: Đỗ, Hữu Châu
Keywords: Giáo trình;Ngôn ngữ học
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giới thiệu về chương trình và giáo trình chuyên ngành mới của ngôn ngữ học miêu tả. Chiếu vật và chỉ xuất, hành động ngôn ngữ lập luận, hội thoại. Nghĩa tường minh (hiển ngôn) và nghĩa hàm ẩn
Description: 169tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7805
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124. giáo trình ngữ dụng học.pdf4.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.