Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7801
Title: Giáo trình lý luận về thực hành công tác xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Như Trang
Keywords: Giáo trình;Lí luận;Công tác xã hội;Thực hành
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về thực hành công tác xã hội, tiến trình công tác xã hội, thảo luận về mỗi giai đoạn trong tiến trình thực hành nghề công tác xã hội
Description: 269tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7801
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119. giáo trình lý luận về thực hành cong tac xã hội.pdf7.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.