Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7800
Title: Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Giáo trình;Pháp luật;Lí luận;Phòng chống;Tham nhũng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học và nhận thức về tham nhũng. Các vấn đề về pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng. Vấn đề phòng chống tham nhũng trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Vấn đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng. Hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và xã hội trong phòng chống tham nhũng
Description: 306tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7800
ISBN: 9786049344466
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118. giáo trình lý luận va pháp luật ve phòng, chống tham nhũng.pdf9.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.