Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7799
Title: Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam
Keywords: Giáo trình;Lí luận văn hóa;Đảng cộng sản Việt Nam;Đường lối văn hóa
Issue Date: 2006
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Làm sáng tỏ những vấn đề về nhận thức quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên lĩnh vực văn hóa ở nước ta.
Description: 286tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7799
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117. giáo trình lý luận văn hóa và đường lối vh cua DCSVN.pdf7.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.