Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7798
Title: Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật
Keywords: Giáo trình;Lí Luận;Pháp luật;Nhà nước
Issue Date: 1993
Publisher: Đại học Tổng hợp
Abstract: Giáo trình gồm 4 phần; Phần mở đầu; Phần thứ nhất: Lý luận chung về nhà nước; Phần thứ hai: Lý luận chung về pháp luật; Phần cuối.
Description: 469tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7798
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116. giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật.pdf10.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.