Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7797
Title: Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Keywords: Giáo trình;Luật tố tụng hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Cung cấp kiến thức lý luận về nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; đánh giá và sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự; các biện pháp ngăn chặn, biên bản, thời hạn, án phí;...
Description: 583tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7797
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115. giáo trình luật tố tụng hình sự việt nam.pdf18.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.