Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7790
Title: Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Tập 3)
Keywords: Giáo trình;Luật hình sự;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: Giáo trình gồm 7 chương: Chương 1: Các tội phạm về kinh tế; Chương 2: Các tội phạm về ma túy; Chương 3: Các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính; Chương IV: Các tội phạm về chức vụ; Chương V: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; Chương VI: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; Chương VII: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
Description: 289tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7790
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108. giáo trình luật hình sự Việt Nam tập 3.pdf6.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.