Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7785
Title: Giáo trình luật cạnh tranh
Authors: Tăng, Văn Nghĩa
Keywords: Giáo trình;Cạnh tranh;Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Gồm 5 chương: Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004; Hành vi hạn chế cạnh tranh; Hành vi cạnh tranh không lành mạnh; Thẩm quyền và tố tụng cạnh tranh.
Description: 208tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7785
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103. giáo trình luật cạnh tranh.pdf6.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.