Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7783
Title: Giáo trình Lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học
Authors: Đoàn, Văn Khái
Keywords: Giáo trình;Lôgic học;Phương pháp học tập;Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày khái quát về nhập môn lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học. Những vấn đề cơ bản về lôgic học đại cương đặc trưng của phán đoán, các quy luật của suy luận, chứng minh. Những vấn đề cơ bản về phương pháp học tập ở đại học và phương pháp nghiên cứu khoa học
Description: 225tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7783
ISBN: 978-604-0-07884-1
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101. giáo trình logic học và phương pháp học tập NCKH.pdf6.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.