Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7775
Title: Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế
Authors: Phạm, Quang Phan
Keywords: Giáo trình;Học thuyết kinh tế;Lịch sử
Issue Date: 2011
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung đại, chủ nghĩa trọng thương thế kỷ XV - XVII, chủ nghĩa trọng nông, kinh tế chính trị hậu cổ điển; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin, của trường phái Keynes và chủ nghĩa tự do mới
Description: 296tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7775
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93. giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế.pdf9.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.