Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7770
Title: Giáo trình kỹ thuật số
Authors: Nguyễn, Quý Thường
Keywords: Giáo trình;Kĩ thuật số
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Khái niệm cơ bản về hệ thống số, về các loại mã, các qui định đại số mạch cơ bản; tổng quát về các loại mạch automat có và không có nhớ; thiết kế các mạch logic.
Description: 563tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7770
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88. giáo trình kỹ thuật số.pdf12.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.