Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7762
Title: Giáo trình kinh tế lượng
Authors: Nguyễn, Quang Dong
Keywords: Giáo trình;Kinh tế lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Phần A: Kinh tế lượng cơ bản gồm 8 chương: Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến; Chương 2: Mô hình hồi quy bội; Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy; Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính; Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình; Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian; Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian; Chương 8: Một số mô hình động; Phần B: Kinh tế lượng nâng cao gồm 7 chương: Chương 9: Mô hình nhiều phương trình; Chương 10: Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc và mô hình tobit; Chương 11: Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian; Chương 12: Chuỗi thời gian không dừng; Chương 13: Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy; Chương 14: Mô hình var và đồng tích hợp; Chương 15: Các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi.
Description: 810tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7762
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80. giáo trình kinh tế lượng.pdf19.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.