Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7761
Title: Giáo trình kinh tế lao động
Authors: Tạ, Đức Khánh
Keywords: Giáo trình;Kinh tế lao động
Issue Date: 2009
Publisher: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Nhập môn kinh tế lao động. Thị trường lao động. Cung lao động đối với nền kinh tế - quyết định làm việc. Sản xuất tại nhà, gia đình và vòng đời của cung lao động. Cầu lao động và co giãn của cầu lao động. . Chi phí lao động bản cố định và ảnh hưởng của nó tới cầu lao động. Những chênh lệch có tính bù trừ vào lương và thị trường lao động. Đầu tư cho vốn nhân lực - giáo dục và đào tạo...
Description: 280tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7761
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79. giáo trình kinh tế lao động.pdf8.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.