Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7759
Title: Giáo trình kinh tế học giáo dục
Authors: Trương, Thị Thuý Hằng
Keywords: Giáo trình;Kinh tế học;Giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học giáo dục; Tương quan giáo dục và kinh tế trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội; Dự báo, quy hoạch và kế hoạch giáo dục; đầu tư cho giáo dục và tài chính giáo dục; Hiệu quả kinh tế của giáo dục.
Description: 180tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7759
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77. giáo trình kinh tế học giáo dục.pdf5.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.