Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7755
Title: Giáo trình khảo cổ học đại cương
Authors: Đinh, Ngọc Bảo
Keywords: Giáo trình;Khảo cổ học
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Đại cương về khảo cổ học, các di tích khảo cổ và văn hoá khảo cổ, các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học, nguồn gốc loài người. Lịch sử các thời đại khảo cổ. Có phần câu hỏi kèm theo.
Description: 155tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7755
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73. giao trinh khao co hoc.pdf4.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.