Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7740
Title: Vận dụng phương pháp tích cực vào giảng dạy triết học
Authors: Nguyễn, Thị Như Huế
Keywords: Phương pháp tích cực;Giảng dạy;Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Abstract: Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của việc giảng dạy triết học như: mục đích, nhiệm vụ, đặc điểm vào phương pháp giảng dạy tích cực của nội dung giảng dạy triết học; giới thiệu tổng quan về giảng dạy triết học; phân tích giới thiệu một số phương pháp tích cực có thể vận dụng vào giảng dạy triết học.
Description: 134tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7740
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56. vận dụng phương pháp tích cực vào giảng dạy triết học.pdf9.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.