Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7739
Title: Giáo trình đăng ký - thống kê đất đai
Authors: Lê, Đình Thắng
Keywords: Giáo trình;Đăng kí;Thống kê
Issue Date: 2000
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Những vấn đề cơ bản mang tính hệ thống của việc đăng kí - thống kê đất đai, đồng thời trình bày chi tiết, cụ thể những vấn đề thuộc thủ tục hành chính và nghiệp vụ trong quá trình đăng kí đất đai và lập hồ sơ địa chính
Description: 271tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7739
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57. giáo trình đăng ký thống kê dat dai.pdf5.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.