Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7736
Title: Giáo trình chính sách trong quản lý kinh tế xã hội
Authors: Đỗ, Hoàng Toàn
Keywords: Giáo trình;Kinh tế;Quản lí xã hội
Issue Date: 1998
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Cung cấp các kiến thức cơ bản, có hệ thống về các vấn đề lý luận chung của việc xây dựng và tổ chức thực thi các công cụ và các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước
Description: 255tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7736
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53. giáo trình chính sách trong quản lý kinh tế-xã hội.pdf5.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.