Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7733
Title: Giáo trình các mô hình ra quyết định
Authors: Phạm, Ngọc Anh
Keywords: Bài toán;Quy hoạch tuyến tính;Ra quyết định
Issue Date: 2010
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Giới thiệu môn học và một số tình huống trong thực tiễn liên quan đến mô hình toán học quy hoạch tuyến tính,phương pháp hữu hạn giải mô hình quy hoạch tuyến tính,bài toán vận tải,bài toán sản xuất đồng bộ
Description: 240tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7733
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52. giáo trình các mô hình ra quyết định.pdf4.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.