Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7730
Title: Giáo trình xã hội học trong quản lý
Keywords: Giáo trình;Xã hội học;Quản lí
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Cung cấp những tri thức cần thiết về lịch sử phát triển xã hội học; đối tượng, cơ cấu, vai trò của xã hội học, những nhận thức về cơ cấu xã hội, xã hội hóa, dư luận xã hội, chính sách xã hội,...
Description: 260tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7730
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49. giáo trình xã hội học trong quản lý.pdf6.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.