Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7726
Title: Giáo trình tư pháp quốc tế
Authors: Bành, Quốc Tuấn
Keywords: Giáo trình;Tư pháp;Quốc tế
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị quốc gia sự thật
Abstract: Trình bày lý luận chung về tư pháp quốc tế; nguồn và các loại quy phạm pháp luật của tư pháp quốc tế; chủ thể của tư pháp quốc tế và giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế; giải quyết xung đột pháp luật; tố tụng dân sự quốc tế; quan hệ sở hữu và quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế...
Description: 522tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7726
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45. giáo trình tư pháp quốc tế.pdf12.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.