Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7722
Title: Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở
Authors: Lê, Đình Thắng
Keywords: Giáo trình;Nhà ở;Quản lí nhà nước;Đất đai
Issue Date: 2000
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Sách trình bày hệ thống những vấn đề cơ bản về đất đai và nhà ở. Vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai, nhà ở nói chung và từng giai đoạn nói riêng
Description: 290tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7722
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41. giáo trình quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở.pdf6.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.