Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7721
Title: Giáo trình phương pháp nghiên cứu xã hội học
Authors: Lưu, Hồng Minh
Keywords: Giáo trình;Xã hội học;Phương pháp nghiên cứu
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về phương pháp nghiên cứu xã hôi học, điều tra xã hôi học thực nghiệm; xây dựng đề cương nghiên cứu xã hội học; các phương pháp thu thập, chọn mẫu và tiến hành xử lý thông tin
Description: 202tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7721
ISBN: 9786046287605
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40. giáo trình phương pháp nghiên cứu xã hội học.pdf4.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.