Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7715
Title: Giáo trình luật đầu tư quốc tế
Authors: Trịnh, Hải Yến
Keywords: Giáo trình;Luật đầu tư quốc tế
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Khái quát về luật đầu tư quốc tế và phạm vi áp dụng của các hiệp định đầu tư. Vấn đề thúc đẩy và chấp thuận đầu tư nước ngoài trong luật đầu tư quốc tế. Các quy định cấm phân biệt đối xử. Nghĩa vụ đối xử công bằng và thoả đáng và nghĩa vụ bảo vệ an ninh. Qui định về tước quyền sở hữu và bồi thường. Các quy định bảo hộ đầu tư khác và ngoại lệ trong hiệp định đầu tư...
Description: 272tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7715
ISBN: 9786045730812
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29. giáo trình luật đầu tư quốc tế.pdf23.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.