Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7711
Title: Giáo trình lý luận báo chí truyền thông
Authors: Dương, Xuân Sơn
Keywords: Báo chí;Giáo trình;Truyền thông;Lí luận
Issue Date: 2015
Publisher: Giáo dục
Abstract: Giới thiệu khái quát về truyền thông và quá trình truyền thông. Trình bày những vấn đề chung và vấn đề cụ thể của báo chí như: các loại hình, đặc trưng, chức năng, nguyên tắc hoạt động của báo chí, luật pháp và đạo đức báo chí, hiệu quả, lao động sáng tạo trong hoạt động báo chí và nhà báo
Description: 260tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7711
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31. giáo trình lý luận báo chí truyền thông.pdf8.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.