Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7709
Title: Giáo trình lịch sử triết học: Sự hình thành và phát triển triết học Mác giai đoạn C.Mác, Ph.Ăng ghen và V.I. Lênin
Authors: Phạm, Văn Chung
Keywords: Giáo trình;Lịch sử;Triết học;Triết học Mác-Lênin
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách trình bày quá trình hình thành triết học Mác giai đoạn 1839 - 1848; sự hình thành chủ nghĩa duy vật biện chứng và những tư tưởng triết học mới về lịch sử; sự hình thành một hệ thống lý luận triết học mới; sự phát triển triết học Mác giai đoạn từ năm 1848 - 1895; V.I.Lênin bảo vệ và phát triển triết học Mác giai đoạn từ năm 1893 - 1924.
Description: 569tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7709
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. giáo trình lịch sử triết học sự hình thành và pt.pdf13.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.