Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7707
Title: Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Phụng
Keywords: Giáo trình;Pháp luật;Việt Nam;Lịch sử nhà nước
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Sự hình thành nhà nước trong lịch sử Việt Nam; nhà nước và pháp luật thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thời kỳ độc lập tự chủ, thời thuộc Pháp; từ cách mạng tháng Tám cho đến nay.
Description: 376tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7707
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26. giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật.pdf9.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.