Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7704
Title: Giáo trình kinh tế phát triển
Keywords: Phát triển;Giáo trình;Kinh tế
Issue Date: 2004
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học phát triển, tăng trưởng phát triển với tiến bộ và công bằng xã hội, cơ cấu kinh tế và xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành trong nền kinh tế quốc dân
Description: 202tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7704
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23. giáo trình kinh tế phát triển.pdf3.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.