Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7701
Title: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Keywords: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa;Kinh tế chính trị học Mác - Lênin;Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trình bày trung thực học thuyết giá trị thặng dư của Mác và học thuyết chủ nghĩa đế quốc của Lênin. Vận dụng học thuyết này để phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa tư bản ngày nay
Description: 424tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7701
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin.pdf9.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.