Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7698
Title: Giáo dục học
Authors: Phạm, Viết Vượng
Keywords: Giáo dục học
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giáo trình gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Giáo dục học trình bày một cách tổng quan về giáo dục, giáo dục học. Phần thứ 2: Lí luận dạy học, trình bày vấn đề cơ bản, có hệ thống về lí luận dạy học. Phần 3: Lí luận giáo dục, trình bày những vấn đề cơ bản, có hệ thống về lí luận giáo dục. Phần 4: Lí luận về quản lí trường học, trình bày những vấn đề cơ bản về công tác quản lí nhà trường, người giáo viên chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục tập thể sinh viên.
Description: 413tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7698
ISBN: 9786045434406
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. giáo dục học.pdf8.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.