Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7692
Title: Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn
Authors: Đinh, Xuân Lý
Keywords: Hệ thống chính trị;Việt Nam;Lịch sử
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu hệ thống chính trị Việt Nam; khái lược các thiết chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến năm 1884; hệ thống chính trị Việt Nam (1945 - 2018)
Description: 296tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7692
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46. hethongchinhtriVN qua cac thoi ky lich su.pdf8.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.