Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7691
Title: Báo chí và ngoại giao
Keywords: Báo chí;Ngoại giao
Issue Date: 2002
Publisher: Nxb.Thế giới
Abstract: Cuốn sách cung cấp những hiểu biết và kiến thức cơ bản về báo chí đặc biệt về ngôn ngữ và chức năng báo chí. Đồng thời đề cấp đến mối quan hệ giữa báo chí, ngoại giao và công tác tuyên truyền đối ngoại của nước ta hiện nay.
Description: 282tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7691
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Baochivangoaigiao.pdf6.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.