Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7689
Title: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Tập hợp các bài tham luận trong Hội thảo của các nhà chuyên gia, nhà nghiên cứu.. về vai trò của công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng đối với dư luận báo chí và truyền thông tại Việt Nam
Description: 188tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7689
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
177. tăng cương sự lãnh đạo của đảng đối với công tác báo chí.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.