Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7686
Title: Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 2: Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay)
Authors: Phan, Đăng Thanh
Trương, Thị Hòa
Keywords: Báo chí;Lịch sử;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Nghiên cứu lịch sử báo chí trong giai đoạn sau cách mạng tháng Tám (1945 - 1946), báo chí cách mạng ở vùng tự do thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chế độ báo chí ở vùng tạm chiến thời Nam Kỳ tự trị (1946-1948) và Quốc gia Việt Nam (1948-1955), chế độ báo chí ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hoà (1955-1975), và từ năm 1954 đến nay
Description: 552tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7686
ISSN: 9786045885857
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. Lich su cac che do bao chi o VN - T.2.pdf15.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.