Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7683
Title: Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị
Other Titles: Printing newspapers Vduring the renovation period: Approached from perspectives of journalism and political science :
Authors: Dương, Xuân Sơn
Keywords: Thời kì đổi mới;Báo chí;Việt Nam;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu báo in Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Nghiên cứu hoạt động của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị, cùng quá trình vận động của báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Description: 278tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7683
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. BaoinVNtrongthoikydoimoi.pdf8.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.