Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7676
Title: Vai trò của Nhà nước trong phát triển hạ tầng thoát nước ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Võ, Minh Khương
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Nhà nước;Phát triển hạ tầng;Thoát nước;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong phát triển hạ tầng thoát nước đô thị; Phân tích, đánh giá thực trạng về vai trò của nhà nước trong phát triển hạ tầng thoát nước ở Tp. HCM giai đoạn 2010 – 2015, qua đó thấy được những ưu điểm, hạn chế; phân tích các nguyên nhân hạn chế ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về hạ tầng thoát nước ở TP.HCM trong thời gian qua; Quan điểm và giải pháp nâng cao vai trò của nhà nước trong phát triển hạ tầng thoát nước Tp. HCM đến năm 2020.
Description: 97tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7676
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Minh Khuong.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.