Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7674
Title: Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay
Authors: Trần, Vũ Đức
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển kinh tế - xã hội;Kiên Giang
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa, làm rõ thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2015, làm rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém so với yêu cầu triển phát kinh tế - xã hội của thành phố và chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất có căn cứ khoa học về quan điểm, phương hướng, giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7674
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Vu Duc.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.